เป็นพระสงฆ์ก็ต้องมีเงินเดือน เปิดเงินเดือนพระสงฆ์ในไทย แต่ละเดือนได้เท่าไหร่

LIEKR:

เปิดที่มาของ #อัตรานิตยภัต หรือ #เงินเดือนพระสงฆ์" ประเทศไทย ระดับไหนได้รับเท่าไหร่

    เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่า พระสงฆ์ ในประเทศไทย ก็ได้รับเงินเดือน นอกเหนือจากค่ากิจนิมนต์ รวมถึงเงินปัจจัยที่ลูกศิษย์ได้ถวายกับพระสงฆ์ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ "อัตรานิตยภัต" หรือ "เงินเดือนพระสงฆ์" ประเทศไทย ระดับไหนได้รับเท่าไหร่ พร้อมเผยเหตุผลว่า "ทำไมพระสงฆ์ถึงต้องมีเงินเดือน"

    นิตยภัต หรือ เงินเดือนพระสงฆ์ คือค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริยถวายแก่ภิกษุสามเณร ซึ่งจะพระราชทานเบี้ยหวัดเป็นรายปีแก่พระสงฆ์ ก่อนที่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จะโปรดให้ยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปี เปลี่ยนเป็นเบี้ยหวัดรายเดือนแทน และทรงโปรดให้วางอัตรานิตยภัตตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ฐานันดร

 

Sponsored Ad

 

    โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการบริหาร การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการ และเป็นค่าภัตตาหารประจําตามความเหมาะสม และเป็นการทํานุบํารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปนั่นเอง

    ซึ่งแต่ละระดับก็จะได้เงินเดือนไม่เท่ากัน โดยอัตราเงินเดือนพระสงฆ์ (นิตยภัต) ที่ใช้อยู่ปัจจุบันอ้างอิงจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 ทั้งหมด 76 สมณศักดิ์ ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ไปจนถึง เลขานุการเจ้าคณะตำบล มีดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    - สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 37,700 บาท

    - สมเด็จพระสังฆราช 34,200 บาท

    - ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 30,800 บาท

    - สมเด็จพระราชาคณะ 27,400 บาท

    - กรรมการมหาเถรสมาคม 23,900 บาท

    - เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (ม/ธ) 23,900 บาท

    - พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ 20,500 บาท

    - เจ้าคณะภาค 17,100 บาท

    - แม่กองบาลี 17,100 บาท

    - แม่กองธรรม 17,100 บาท

    - รองเจ้าคณะภาค 13,700 บาท

    - เจ้าคณะจังหวัด 10,300 บาท

    - เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 10,300 บาท

    - พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร 13,700 บาท

 

Sponsored Ad

 

    - พระราชาคณะชั้นธรรม 13,700 บาท

    - พระราชาคณะชั้นเทพ 10,300 บาท

    - พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด 10,300 บาท

    - พระราชาคณะชั้นราช 6,900 บาท

    - พระราชาคณะปลัดขวา 5,500 บาท

    - พระราชาคณะปลัดซ้าย 5,500 บาท

    - พระราชาคณะปลัดกลาง 5,500 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 ประโยค 5,500 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 ประโยค 5,200 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.5-6 ประโยค 4,800 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 4,800 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4/รองเจ้าคณะจังหวัด 4,500 บาท

 

Sponsored Ad

 

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 4,500 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3 4,100 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 4,100 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ) 4,100 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 4,100 บาท

    - พระเปรียญธรรม 9 ประโยค 4,100 บาท

    - พระคณาจารย์เอก 4,100 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญยก 3,800 บาท

    - พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ 3,800 บาท

    - พระคณาจารย์โท 3,800 บาท

    - พระราชาคณะชั้นสามัญยก/เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ 3,800 บาท

 

Sponsored Ad

 

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,800 บาท

    - เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ (มหานิกาย/ธรรมยุต) 3,800 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 3,400 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 3,400 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 3,400 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 3,400 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,400 บาท

    - เลขานุการเจ้าคณะภาค 3,400 บาท

    - พระครูปลัด รองสมเด็จพระราชาคณะ 3,400 บาท

 

Sponsored Ad

 

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก 3,100 บาท

    - เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 3,100 บาท

    - เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 3,100 บาท

Sponsored Ad

    - พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ 3,100 บาท

    - พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นเอก 3,100 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท 2,700 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท 2,700 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,700 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,700 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก 2,700 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 2,700 บาท

    - พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท 2,700 บาท

    - พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม 2,700 บาท

    - เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 2,700 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี 2,500 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท 2,500 บาท

    - เจ้าอธิการ 2,500 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี 2,200 บาท

    - เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 2,200 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 1,800 บาท

    - พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 1,800 บาท

    - เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 1,800 บาท

    - พระอธิการ 1,800 บาท

    - เลขานุการเจ้าคณะตำบล 1,200 บาท

ที่มา : sanook, pptv, brandinside