จัด "ทำเนียบนางสาวไทย" ตั้งแต่ยุคบุกเบิกพ.ศ. 2477 จนถึงปี 2562

LIEKR:

แล้วคุณทันยุคไหนกันบ้าง?

    การประกวดนางสาวไทย เป็นการประกวดความงามรายการแรกของประเทศไทย ในยุคแรกเป็นกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมาจึงเป็นการคัดเลือกตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศ 

    และในปัจจุบัน นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก วันนี้แอดมินได้รวบรวมทำเนียบนางงามตั้งแต่ปี 2477- จนถึงปัจจุบัน 

 

Sponsored Ad

 

นางสาวสยาม ๒๔๗๗ - นางสาวกันยา เทียนสว่าง หิรัญพฤกษ์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๗๘ - นางสาววณี เลาหเกียรติ สมประสงค์
นางสาวสยาม ๒๔๗๙ - นางสาววงเดือน ภูมิรัตน์ ฉายะวรรณ

นางสาวสยาม ๒๔๘๐ - นางสาวมยุรี วิชัยวัฒนะ เจริญศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวสยาม ๒๔๘๑ - นางสาวพิศมัย โชติวุฒิ ตันเต็มทรัพย์ (เสียชีวิตแล้ว)
นางสาวไทย ๒๔๘๒ - นางสาวเรียม เพศยนาวิน พัตรา (เสียชีวิตแล้ว)

 

Sponsored Ad

 

นางสาวไทย ๒๔๘๓ - สว่างจิตต์ คฤหานนท์ หงสกุล

นางสาวไทย ๒๔๘๔-๒๔๙๐ งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

นางสาวไทย ๒๔๙๑ - นางสาวลัดดา สุวรรณสุภา พุกประยูร

นางสาวไทย ๒๔๙๒ งดจัดการประกวด เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงครามออกคำสั่งยกเลิกการประกวดนางสาวไทย เนื่องจากเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย

นางสาวไทย ๒๔๙๓ - นางสาวอัมพร บุรารักษ์ พัฒนานันท์

นางสาวไทย ๒๔๙๔ - นางสาวอุษณีษ์ ทองเนื้อดี ดิศกุล ณ อยุธยา

 

Sponsored Ad

 

นางสาวไทย ๒๔๙๕ - นางสาวประชิตร์ ทองอุไร

นางสาวไทย ๒๔๙๖ - นางสาวอนงค์ อัชชวัฒนา นาคะเกศ 

นางสาวไทย ๒๔๙๗ - นางสาวสุชีรา ศรีสมบูรณ์

นางสาวไทย ๒๔๙๘ - ๒๕๐๖ - งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดการรัฐประหารในประเทศไทย

นางสาวไทย ๒๕๐๗ - อาภัสรา หงสกุล

นางสาวไทย ๒๕๐๘ - จีรนันทน์ เศวตนันทน์

นางสาวไทย ๒๕๐๙ - ประภัสสร พานิชกุล
นางสาวไทย ๒๕๑๐ - อภันตรี ประยุทธเสนีย์
นางสาวไทย ๒๕๑๑ - แสงเดือน แม้นวงศ์

 

Sponsored Ad

 

นางสาวไทย ๒๕๑๒ - วารุณี แสงศิรินาวิน

นางสาวไทย ๒๕๑๓ - งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สงครามอินโดจีน

นางสาวไทย ๒๕๑๔ - นิภาภัทร สุดศิริ

นางสาวไทย ๒๕๑๕ - กนกอร บุญมา

นางสาวไทย ๒๕๑๖ - ๒๕๒๖ - งดจัดการประกวด เนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลา วิกฤตการณ์การเมือง

นางสาวไทย ๒๕๒๗ - สาวินี ปะการะนัง

 

Sponsored Ad

 

นางสาวไทย ๒๕๒๘ - ธารทิพย์ พงษ์สุข

นางสาวไทย ๒๕๒๙ - ทวีพร คลังพลอย

นางสาวไทย ๒๕๓๐ - ชุติมา นัยนา
นางสาวไทย ๒๕๓๑ - ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก
นางสาวไทย ๒๕๓๒ - ยลดา รองหานาม

นางสาวไทย ๒๕๓๓ - ภัสราภรณ์ ชัยมงคล
นางสาวไทย ๒๕๓๔ - จิระประภา เศวตนันทน์ บัณฑุวงศ์
นางสาวไทย ๒๕๓๕ - อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ อาวะกุล

 

Sponsored Ad

 

นางสาวไทย ๒๕๓๖ - ฉัตฑริกา อุบลศิริ
นางสาวไทย ๒๕๓๗ - อารียา ชุมสาย สิริโสดา
นางสาวไทย ๒๕๓๘ - ภาวดี วิเชียรรัตน์

นางสาวไทย ๒๕๓๗ - อารียา ชุมสาย สิริโสดา

นางสาวไทย ๒๕๓๙ - งดจัดการประกวด เนื่องจากงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางสาวไทย ๒๕๔๐ - สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
นางสาวไทย ๒๕๔๑ - ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ
นางสาวไทย ๒๕๔๒ - อภิสมัย ศรีรังสรรค์

Sponsored Ad

นางสาวไทย ๒๕๔๓ - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
นางสาวไทย ๒๕๔๔ - สุจิรา อรุณพิพัฒน์
นางสาวไทย ๒๕๔๕ - ปฏิพร สุทธิพงศ์

นางสาวไทย ๒๕๔๖ - ชาลิสา บุญครองทรัพย์

นางสาวไทย ๒๕๔๘ - งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กบฏไอทีวี

นางสาวไทย ๒๕๔๗ - สิรินทร์ยา สัตยาศัย
นางสาวไทย ๒๕๔๙ - ลลนา ก้องธรนินทร์

นางสาวไทย ๒๕๕๐ - อังคณา ตรีรัตนาทิพย์
นางสาวไทย ๒๕๕๑ - พรรณประภา ยงค์ตระกูล
นางสาวไทย ๒๕๕๒ - อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์

นางสาวไทย ๒๕๕๓ - กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์
นางสาวไทย ๒๕๕๔ - งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 และมีการไว้ทุกข์การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นางสาวไทย ๒๕๕๕ - ปริศนา กัมพูสิริ

นางสาวไทย ๒๕๕๖ - อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์

นางสาวไทย ๒๕๕๗ - วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์

นางสาวไทย ๒๕๕๘ - งดจัดการประกวด เนื่องจากกองประกวดหมดสัญญากับ อสมท. แล้วไม่สามารถหาผู้จัดรายใหม่ได้

นางสาวไทย ๒๕๕๙ - ธนพร ศรีวิราช

นางสาวไทย ๒๕๖๐- ๖๑ งดจัดการประกวด เนื่องจากไม่สามารถหาผู้จัดรายใหม่ได้

นางสาวไทย ๒๕๖๒ - สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์


 ที่มา : sanook, wikipedia

บทความที่คุณอาจสนใจ