เรียงลำดับตลอด “88 พรรษา” พ่อเหนื่อยขนาดไหน ทั้งหมดของชีวิต เพื่อชาติและปวงชนชาวไทย

LIEKR:

ขอบันทึกไว้เพื่อได้อ่านในปีต่อๆไป

    เรื่องเล่าของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทางเพจ เรื่องเล่าชาวสยาม ได้นำมาเผยแพร่พร้อมกับไล่เรียง ลำดับปี พ.ศ.  ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า ในปีพ.ศ.พระองค์อยู่ในวัยไหน และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพระองค์บ้าง

    โดยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระปรีชาสามารถมากมายขนาดไหน พระองค์ทรงงานหนัก พระราชกรณียกิจต่างๆนานาก็เริ่มตั้งแต่ ๒๐ ต้นๆ แล้ว และเมื่อพระองค์มีพระชนพรรษา ๖๐ ซึ่งเป็นวัยที่ควรจะเกษียณ แต่พระองค์กลับทรงงานเช่นเดิม เสด็จต่างจังหวัดเยอะมาก เทียบกับเวลาของชีวิตเรา ในเวลาช่วงเท่ากันพระองค์ท่านสามารถคิดและสร้างอะไรไว้ได้มากมายเหลือเกิน 

 

Sponsored Ad

 

    ๒ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต

    ๕ พรรษา เปลี่ยนแปลงการปกครอง

    ๖ พรรษา จากบ้าน ครอบครัวเล็กๆย้ายไปสวิตเซอร์เเลนด์

 

Sponsored Ad

 

    ๗ พรรษา เป็นสมเด็จพระอนุชา

    ๘ พรรษา เริ่มถ่ายภาพ

    ๙ พรรษา เก็บเงินซื้อคลาริเน็ท

    ๑๑ พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ ๑

    ๑๒ พรรษา สงครามโลกครั้งที่ ๒

 

Sponsored Ad

 

    ๑๔ พรรษา ทรงเก็บเงินซื้อแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้วมาเล่นดนตรี (เป็นน้องของพระเจ้าแผ่นดินแต่ยังทรงต้อง”เก็บเงิน”)

    ๑๘ พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ ๒

    ๑๙ พรรษา สูญเสียพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์, “แสงเทียน” “ยามเย็น” “สายฝน” “ใกล้รุ่ง”

    เทียบกับอายุเด็กสมัยนี้คือตอนนั้นยังทรงเป็นเพียงเด็กมหาลัยปี ๑ เด็กแค่นี้ท่านต้องผ่านอะไรมามากมายจริงๆ แถมครองราชแค่ปีแรก ก็ทรงเริ่มมอบความสุขให้คนไทยผ่านเสียงเพลงแล้ว

 

Sponsored Ad

 

    ๒๐ พรรษา “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”, “HM Blues”

    ๒๑ พรรษา ทรงประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ 

    ๒๒ พรรษา ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิตยากร, “มหาจุฬาลงกรณ์”

    ๒๓ พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร บรมราชาภิเษก ราชาภิเษกสมรส

    ๒๔ พรรษา “พรปีใหม่”

 

Sponsored Ad

 

    ๒๕ พรรษา สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต, ทุนภูมิพล, “ยิ้มสู้” “ธงไชยเฉลิมพล”, ทรงระดุมทุนช่วยผู้ ป่ ว ย โ ป ลิ โ อ

    ๒๖ พรรษา พระราชทานปลาหมอเทศแก่กรมประมง

    ๒๗ พรรษา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน, พระราชทานเงินสำหรับพัฒนาหุนยนต์คุณหมอ

    ๒๘ พรรษา เสด็จเยี่ยมราษฏร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงโน้มพระองค์รับดอกไม้จากแม่เฒ่าตุ้ม, พระราชทานเรือให้กาชาดใช้ช่วยเหลือประชาชน

 

Sponsored Ad

 

    ๒๙ พรรษา ทรงผนวช, ทรงดนตรีกับ Benny Goodman

    ๓๐ พรรษา ฟื้นฟูกระบวนเรือพระราชพิธี

    ๓๑ พรรษา เสด็จภาคเหนือครบทุกจังหวัด, วันทรงดนตรีที่จุฬา, “แสงเดือน”

Sponsored Ad

    ๓๒ พรรษา เสด็จภาคใต้, ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรม

    ๓๓ พรรษา เสด็จต่างประเทศ ๑๖ ประเทศ, มูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ น , ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

    ๓๔ พรรษา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พันธุ์ข้าวพระราชทานพืชมงคล

    ๓๕ พรรษา “ยูงทอง”

    ๓๖ พรรษา อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรก, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

    ๓๗ พรรษา โครงการหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพง โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์แห่งแรก, ประดิษฐ์เรือใบราชปะเเตน

    ๓๘ พรรษา ฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง, ทรงศึกษาและเพาะพันธุ์ปลานิล

    ๓๙ พรรษา ทรงเรือใบจากหัวหินข้ามอ่าวไทย (ทรงเท่ห์มาก), “เกษตรศาสตร์”

    ๔๐ พรรษา ทรงชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรือใบ กีฬาแหลมทอง, หน่วยพระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ ๑

    ๔๑ พรรษา ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพระราชทานทหารผ่านศึก พิ ก า ร 

    ๔๒ พรรษา โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง), ฝนหลวง, ทดลองเกษตรพืชเมืองหนาว, โรงนมผงสวนจิตร, นมหนองโพ

    ๔๓ พรรษา ทรงแนะวิธีการใช้ยาพระราชทานชาวเขา

    ๔๔ พรรษา “ความฝันอันสูงสุด” , ถ.รัชดาภิเษก ,โรงสีข้าวตัวอย่าง

    ๔๕ พรรษา ตั้งสมเด็จพระบรม, สายอากาศสุธี ๑

    ๔๖พรรษา ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

    ๔๗ พรรษา พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก

    ๔๘ พรรษา มูลนิธิสายใจไทย

    ๔๙ พรรษา โครงการพระดาบส

    ๕๑ พรรษา สถาปนาสมเด็จพระเทพฯ

    ๕๒ พรรษา ทรงขับรถลุยน้ำที่นราธิวาส

    ๕๔ พรรษา เยี่ยมราษฏรที่นราธิวาส (ทรงนั่งพิงรถยนต์พระที่นั่งที่จอดบนสะพาน)

    ๕๖ พรรษา โครงการป่ารักน้ำ, เสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณน้ำท่วมในกทม.

    ๕๗ พรรษา ทฤษฏีแกล้งดิน

    ๕๘ พรรษา พระราชดำริเรื่องขุดคลองและสร้างประตูควบคุมน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม

    ๕๙ พรรษา โรงกลั่นแอลกอฮอล์ในสวนจิตรลดา ผลิตแก๊ซโซฮอล์ (๒๕๒๙)

    ๖๐ พรรษา ทรงประดิษฐ์อักษรเทวนาครี

ในวัยเกษียณ 

    ๖๑ พรรษา มูลนิธิชัยพัฒนา

    ๖๒ พรรษา ทดลองทฤษฏีใหม่ (๒๕๓๒)

    ๖๓ พรรษา โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย แก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย

    ๖๔พรรษา ทรงปลูกหญ้าแฝก, ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฏก

    ๖๕ พรรษา ยุติเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

    ๖๖ พรรษา กังหันน้ำชัยพัฒนา, “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”

    ๖๗ พรรษา “ติโต”, เสด็จเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

    ๖๘ พรรษา สมเด็จย่าสวรรคต, ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ, โครงการแก้มลิง, คลองลัดโพธิ์, “เมนูไข่” เพลงพระราชนิพนธ์อันดับสุดท้าย ๒๕๓๘

    ๖๙ พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี, “พระมหาชนก” , เหตุการณ์ VR009 ทรงติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางวิทยุอย่างใกล้ชิดแล้วโทรไปพระราชทานคำแนะนำ

    ๗๐ พรรษา พระราชทานแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง, คุณทองแดง, ปีนั้นเเล้งมาก ทรงติดตามการทำงานทีมฝนหลวงตลอดภารกิจทั้งเดือน รับสั่งว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านประเทศไทยต้องเอามาทำฝนให้ได้ และพระราชทานวิธีทำฝนแบบ “ซุปเปอร์แซนวิช” ที่ทรงคิดเอง ๒๕๔๐

    ๗๑ พรรษา ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ, พระมหาชนกฉบับการ์ตูน

    ๗๒ พรรษา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ, เปิดเขือนป่าสักชลสิทธิ์

    มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ จเช มตฺตาสุขํ ธีโร สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ : ถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย ผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์ ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสีย

    ๗๔ พรรษา รายการศึกษาทัศน์ ทรงอธิบายเรื่องฝนหลวงให้นร.โรงเรียนไกลกังวล

    ๗๕ พรรษา สะพานพระราม ๘, “ทองแดง”

    ๗๖ พรรษา APEC, พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องการปรับปรุงหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน

    ๗๘ พรรษา ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุม จ.ประจวบคิริขันธ์, สระสุวรรณชาติ

    ๗๙ พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

    ๘๐ พรรษา ทรงเข้ารับการผ่าตัดที่ รพ.ศิริราช

    ๘๑ พรรษา พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จกรมหลวงฯ, คลองภักดีรำไพ แก้มลิงแห่งสุดท้าย จ.จันทบุรี, โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน

    ๘๒ พรรษา ประทับศิริราช

    ๘๓ พรรษา ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์, สะพานภูมิพล 1/2, ทรงรับการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในประเทศไทย

    ๘๔ พรรษา พระราชทานคำแนะนำเรื่องการรับมือน้ำท่วม, ช่วงต้นปี(น้ำท่วมกลาง-ปลายปี)ทรงมีพระราชกระแสให้ทำเครื่องบินบังคับด้วยดาวเทียมสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ, เจลลี่โภชนา พระราชทานเพื่อผู้ป่วย ม ะ เ ร็ ง ในช่องปาก

    ๘๕ พรรษา เสด็จทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำศิริราช, เสด็จพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

    ๘๖ พรรษา เสด็จกลับไปประทับวังไกลกังวล เสด็จออกมหาสมาคมที่หัวหิน

    ๘๗ พรรษา เสด็จไปติดตามงานในโครงการในพระราชดำริชั่งหัวมัน ๔ ครั้ง เขื่อนแก่งกระจาน ๒ ครั้ง ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน

    ๘๘ พรรษา เสด็จงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล, เสด็จออกให้ผู้พิพากษาเข้าเฝ้า

    อ่านถึงตรงนี้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านใช้เวลา “ทั้งชีวิต” ของพระองค์ท่าน ทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อพวกเราคนไทยที่ท่านรัก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เคยรับสั่งกับ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ว่าถ้าท่าน ๖๐ เกษียณแล้วไปนิวส์ออลีนส์ ฟังเพลงแจ๊สกัน แต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยเกษียณ ไม่ได้ไปนิวออร์ลีนส์ ไม่ได้ไปฟังเพลงที่ท่านโปรด เพราะพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงงานเพื่อพวกเรา

    พ่อแม่เราเวลาท่านอายุมากเรายังไม่อยากให้ท่านลำบาก ไม่อยากให้ทำงานบ้าน อยากให้ท่านอยู่สบายๆ แล้วในหลวงของเราอายุ ๖๐ – ๗๐ ก็ยังต้องไปทำงาน ไปแต่ที่ลำบากๆที่เราเองแม้เป็นเด็กแค่คิดก็ยังไม่อยากไป ป่วยก็ยังทำงาน ยังคิดถึงพสกนิกรของพระองค์ 


    ทั้งหมดนี้คือแค่คร่าวๆ อย่างคร่าวๆที่สุดจริงๆ ไม่ต้องสงสัยแม้แต่น้อยว่า “พ่อ” เหนื่อยขนาดไหน แผ่นดินนี้ที่พ่อสร้างมาทั้งชีวิต ต่อไปนี้ลูกๆจะปกป้องและดูแลเอง ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์


บทความที่คุณอาจสนใจ