คืนนี้อย่าลืม สวดมนต์ก่อนนอน บทแบบสั้น สวดทุกวัน หนุนนำให้ชีวิตให้ดีขึ้น

LIEKR:

กราบ สาธุ ~

    เราต่างถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็กในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ถวายสังฆทานที่วัด หรือการไว้พรสวดมนต์ก่อนนอน คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าการสวดมนต์ก่อนนอนให้ได้ทุกวันนั้นดีด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยหนุนนำให้ชีวิ ตของเรานั้นดีขึ้น มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีความเชื่อที่ว่าการสวดมนต์ภาวนา และการตั้งมั่นในการทำความดี จะส่งผลในระยะยาวทําให้ชีวิตของเราดียิ่งๆขึ้นไป

    ยิ่งสวดเป็นประจำยิ่งดี เป็นศรีเป็นสิริแก่ตัวเอง ทำแล้วจิตใจผ่องแผ้วผ่องใส ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ตื่นเช้ามาพร้อมรับกับความสุขความเจริญรุ่งเรือง

 

Sponsored Ad

 

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

    สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

    พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

    ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

    ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

    ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

 

Sponsored Ad

 

    สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

    ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

    ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

    ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

    วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

    ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

    มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

    ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

    ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ

 

Sponsored Ad

 

    ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

    มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

    ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดแผ่เมตตา

    สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

    อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

    อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

Sponsored Ad

    อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

    สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

นอกจากการสวดมนต์เป็นประจำแล้วการประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี รักษาศีล5 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีแต่ความเมตตาซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของเราพบเจอแต่สิ่งดีๆ

ข้อมูลและภาพ จาก onlinefanclubs