ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ รัฐฯ ยืดอายุเกษียณราชการ จาก อายุ 60 ปี เป็น 65 ปี

LIEKR:

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ รัฐฯ ยืดอายุเกษียณราชการ จาก อายุ 60 ปี เป็น 65 ปี

    เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ 

    และภายในปี พ.ศ.2573 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ดำเนินการ "ขยายอายุเกษียณราชการ" ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม มาระยะหนึ่งแล้ว

 

Sponsored Ad

 

    โดยกำหนดให้การ "ขยายอายุเกษียณราชการเป็นมาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐมีงานทำหลังเกษียณ จากอายุ 60 ปี เป็น 63 ปี โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย

 

Sponsored Ad

 

    ด้าน ก.พ. ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีข้อสรุปดังนี้

    1. ให้ชะลอการขยายเกษียณอายุราชการไปก่อน (จากเกษียณอายุ 60ปี เป็น 63 ปี) เนื่องสถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบันที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงระบบการคลังและงบประมาณของรัฐบาล แล้วจะนำมาพิจารณาใหม่ภายหลัง

 

Sponsored Ad

 

    2. เห็นด้วยกันการจ้างงานเพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งสาขา เช่น ตำแหน่งที่ขาดแคลนกำลังคน ตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และให้พิจารณาจ้างข้าราชการเกษียณอายุในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจ้างเหมาบริการ การรับงานไปทำที่บ้าน เป็นต้น

    

    3. เห็นด้วยกับบการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกันต่อไปได้

ที่มา : ratchakitcha.soc.go.th

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ