เปิดประวัติ "หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล" พระธิดาพระชันษายืน องค์ท้ายของพระองค์เจ้าดิศวรกุมารฯ

LIEKR:

เพิ่งจะเคยได้เห็น! "หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล" พระธิดาพระชันษายืนของ "กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ" เป็นบุญตาอย่างถ่องแท้

        “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” นับว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลก ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และทรงได้รับการถวายพระนามว่า "บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย" เนื่องจากพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและรังสรรค์ผลงานด้านการพัฒนาประเทศหลากหลายด้าน รวมถึงผลงานนิพนธ์ที่กลายมาเป็นมรดกทางปัญญาของคนไทยจวบจนปัจจุบัน

        สำหรับ หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (ราชสกุลเดิม:ดิศกุล) ประสูติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ เป็นพระธิดาลำดับที่ ๓๔ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และลำดับที่ ๖ ที่ประสูติในหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม:ศตะรัต) 

 

Sponsored Ad

 

        โดยท่านทรงมีเจ้าพี่ร่วมหม่อมมารดา ๕ องค์ คือ ๑.หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล

๒.หม่อมเจ้าพรพิลาศ ดิศกุล

 

Sponsored Ad

 

๓.หม่อมเจ้าพวงมาศผกา ดิศกุล

๔.หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล

๕.หม่อมเจ้าเราหิณาวดี ดิศกุล

 

Sponsored Ad

 

        หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล เสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช กับหม่อมเจริญ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา)

        หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ทรงมีบุตร-ธิดา ๖ คน คือ

        ๑. หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ สุขสวัสดิ์

        ๒. หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา

 

Sponsored Ad

 

        ๓. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์

        ๔. หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช สุขสวัสดิ์

        ๕. หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์

        ๖. หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์

        พระเกียรติยศ

        หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ – ปัจจุบัน)

        หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล สิ้ น ชี พ ตั ก ษั ย ด้วยพระอาการ ติ ด เ ชื้ อ ในระบบทางเดินปัสสาวะ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.55 น. ณ โรงพย าบาลพระมงกุฎเกล้า สิริชันษา 100 ปี ตั้งสวดที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

Sponsored Ad

        นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลดิศกุลและศุขสวัสดิ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบ พร้อมฉัตรเบญจา 4 คันประกอบเกียรติยศ ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นหีบทองทึบเป็นโกศแปดเหลี่ยม และในวันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทาน เ พ ลิ ง ศ พ 

ข้อมูลและภาพจาก welovemyking, วิกิพีเดีย

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ