"จัมโบ้ไลฟ์" ขอไกด์แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ รู้จัก "ใบกำกับภาษี" ใบกำกับภาษีสำคัญอย่างไร ?

LIEKR:

เรื่องสำคัญ.. ที่เจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้าใจ

        ใบกำกับภาษี คืออะไร สำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย หรืออาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร ทำไมถึงต้อง “ออกใบกำกับภาษี” วันนี้จัมโบ้ไลฟ์มาแชร์ความรู้ให้เพื่อน ๆ พ่อค้าแม่ขายให้รู้กันค่ะ

        ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินฉบับพิเศษ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เปรียบเสมือนหลักฐานสำคัญที่ใช้ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม

 

Sponsored Ad

 


ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี ?

        ผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่านั้นที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ

        

ใบกำกับภาษีมีทั้งหมดกี่ประเภท ?

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้แบ่งใบกำกับภาษีออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

        1. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

        2. ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

        3. ใบเพิ่มหนี้

        4. ใบลดหนี้

        5. ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด

        6. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้สำหรับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

        7. ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Sponsored Ad

 


ใบกำกับภาษีอย่างย่อมีอะไรบ้าง ?

        1. คำว่า "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"

        2. ชื่อและเลข 13 หลักของผู้ออกใบกำกับภาษี

        3. หมายเลขลำดับหรือเลขที่ใบกำกับภาษี

        4. วันที่ออกใบกำกับภาษี

        5. ชื่อ, ชนิด, และประเภทสินค้าหรือบริการ

        6. ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ (สามารถใช้รหัสแทนได้)

        7. ราคาสุทธิของสินค้าหรือบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

        8. ข้อความสำคัญอื่น ๆ ที่มีการกำหนดโดยหน่วยงานสรรพากร


ใบกำกับภาษีมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและรูปแบบการขาย แต่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป นั้นเป็นแบบที่ใช้ทั่วไป เหมาะกับการขายสินค้าหรือบริการทั่วไป

 

Sponsored Ad

 


ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมีอะไรบ้าง ?

        1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" อยู่ตรงกลางด้านบนของใบเสร็จ

        2. ข้อมูลผู้ขาย : ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

        3. ข้อมูลผู้ซื้อ : ชื่อ ที่อยู่

        4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และ หมายเลขเล่ม (ถ้ามี)

        5. รายการสินค้าหรือบริการ : ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่า

        6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แยกชัดเจนจากมูลค่าสินค้าหรือบริการ

        7. วันที่ออกใบกำกับภาษี


ดูตัวอย่างใบกำกับภาษี

วิธีเขียนรายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

        - เรียงลำดับสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน

 

Sponsored Ad

 

        - ระบุชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และหน่วยวัด

        - ระบุราคาต่อหน่วย

        - คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

        - ระบุยอดรวมสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยอดสุทธิ


แม่ค้าออนไลน์ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อไหร่ ?

        - เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ

        - เมื่อได้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการ

        - ก่อนส่งมอบสินค้าหรือบริการ


ใบกำกับภาษีสำคัญอย่างไร ?

        - เป็นหลักฐานสำคัญในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

        - ผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถนำไปขอคืนภาษีซื้อได้


ข้อควรระวังในการออกใบกำกับภาษี

 

Sponsored Ad

 

1. เฉพาะผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี ผู้ขาย ที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่ สามารถออกใบกำกับภาษีได้


2. ต้องระบุรายละเอียดในใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน

รายละเอียด ที่ต้องระบุในใบกำกับภาษีมี ดังนี้

        - ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ของผู้ขายและผู้ซื้อ

        - ที่อยู่ ของผู้ขายและผู้ซื้อ

        - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของผู้ขาย

        - วันที่ เวลา ของการออกใบกำกับภาษี

        - รายละเอียดสินค้าหรือบริการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย และ ราคาสุทธิ

 

Sponsored Ad

 

        - จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

        - ยอดเงินรวม

        - ลายเซ็น ของผู้ขาย


3. ออกใบกำกับภาษีให้ทันต่อสถานการณ์

        - ผู้ขายควรออกใบกำกับภาษี ให้ทันต่อสถานการณ์

        - ไม่ควรรอจนนานเกินไป หลังจากมีการขายสินค้าหรือบริการ

        - การออกใบกำกับภาษี ที่ล่าช้าอาจทำให้เกิดปัญหากับลูกค้าหรือกรมสรรพากร


4. ไม่ลืมเสียภาษี

        - ผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร

        - การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องทำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

        - การไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่ครบถ้วนอาจถูกปรับหรือโดนโทษอื่นๆ

Sponsored Ad


5. แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า

        - ผู้ขายควรแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตาม ความเป็นจริง

        - ใบกำกับภาษี เป็น เอกสารสำคัญที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี หรือใช้ประกอบ ธุรกิจ อื่นๆ

        - การออกใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ลูกค้าเดือดร้อนได้


สินค้าและบริการประเภทไหนที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี ?

        - สินค้าหรือบริการที่ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

        - สินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

        - กิจการที่มีรายได้ไม่ถึง 300,000 บาทต่อเดือน

        - การขายสินค้าหรือบริการแบบรถเข็น แผงลอย

        - การให้บริการงานแสดง งานรื่นเริง กีฬา การแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ


        รู้ไว้...ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือนผู้ช่วยสำคัญที่ช่วยให้แม่ค้าออนไลน์จัดการเรื่องภาษีได้อย่างถูกต้อง แม่ค้ามือใหม่ทุกคนอย่าลืมศึกษาข้อมูลและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ส่วนใครกำลังขายของออนไลน์และต้องการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ สามารถออกใบกำกับภาษีได้ง่ายๆผ่านระบบ JamboLive ได้เลย!


สนใจใช้ระบบดูด CF ไลฟ์สด ดูดออเดอร์และจัดการหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ติดต่อ

LINE : @jamboliveth (มี@)

INBOX : http://m.me/jamboliveth

WEBSITE : https://jambolive.tv/th/

โทร : 095-174-4436

บทความที่คุณอาจสนใจ