"ที่ดิน" ซื้อไว้ไม่ได้ดูแล อาจหลุดเป็นของคนอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย ถึงเราจะมีโฉนดก็ตาม

LIEKR:

เตือน มีที่ดินแต่ไม่ได้ดูแล ระวังหลุดเป็นของคนอื่น

    ใครที่ตั้งใจจะซื้อที่ดิน ควรศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ เอาไว้ เพื่อที่ว่าไม่แน่ที่ดินของท่านอาจจะไม่ใช่ของท่านอีก ทางเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่บทความของ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม กรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน โดยมีรายละเอียดว่า

    1. ที่ดินไม่ได้ดูแล อาจหลุดเป็นของคนอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

Sponsored Ad

 

    วันดีคืนดีที่ดินของท่านอาจตกเป็นของคนอื่น หากท่านใดมีที่ดินหลายแปลงหลายแห่ง แล้วไม่มีเวลาดูแลหรือตรวจสอบที่ดินของท่านเป็นระยะเวลานานๆ หลายปี พึงระวังนะครับ ที่ดินของท่านอาจจะตกเป็นของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าท่านจะมีโฉนดที่ดินอยู่ที่ตัวท่านก็ไม่สามารถทำอะไรได้

    2. กรณีโฉนดที่ดิน

 

Sponsored Ad

 

    หากบุคคลอื่นได้แย่งการครอบครองที่ดินโดย “การครอบครองปรปักษ์” คือการที่บุคคลอื่นได้แย่งการครอบครองที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินของท่านมานานถึง 10 ปี โดยสงบ โดยเปิดเผยด้วยเจตนายึดถือเป็นเจ้าของเสียเอง หรือพูดภาษากฎหมายคือ “อายุความได้สิทธิ” เป็นการที่บุคคลอื่นจะได้สิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากจะต้องเรียกคืนการครอบครองทรัพย์สินนั้นจะต้องทำภายในก่อนครบ 10 ปีนะครับ มิฉะนั้นท่านจะเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินแน่นอน

 

Sponsored Ad

 

    การครอบครองปรปักษ์ 

    จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ โดยเป็น “ที่ดิน” จะต้องมีโฉนดที่ดินเท่านั้น โดยผู้แย่งการครอบครองสามารถไปขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองได้ โดยใช้หลักฐานเอกสารแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย คำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่แสดงว่าผู้ขอได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ บัตรประจำตัวประชาชน โฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) ซึ่งถ้าผู้แย่งครอบครองไม่มีโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติให้เจ้าพนักงานถือว่าโฉนดที่ดินนั้นสูญหาย และออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้วจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ให้ ส่วนโฉนดใบเดิมของท่าน (ฉบับเจ้าของที่ดินเดิม) เป็นอันถูกยกเลิก

 

Sponsored Ad

 

    3. กรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส. 3ข.) 

    หากบุคคลอื่นเข้าแย่งการครอบครองที่ดินที่เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของท่าน และท่านไม่ขับไล่ภายใน 1 ปีท่านจะเสียสิทธิการครอบครองที่ดินแก่บุคคลอื่นไป

 

Sponsored Ad

 

    การมีโฉนดที่ดินอยู่กับตัวแต่ไม่ได้ไปดูแล ปล่อยให้ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน อาจจะตกเป็นของผู้อื่นได้โดยง่าย ดังนั้น ท่านจึงควรหมั่นดูแลรักษาที่ดิน หรือสร้างประโยชน์ในที่ดินของท่านที่เป็นน้ำพักน้ำแรง หรือมรดกที่ท่านได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ

ที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station 

บทความที่คุณอาจสนใจ