"ผู้ว่าฯยโสธร" คนใหม่ ให้งดต้อนรับเป็นพิเศษทุกกรณี เผยไม่อยากเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่!

LIEKR:

"การเดินทางของผมจะไม่ให้ไปเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ แต่ไปเพื่อช่วยงานในพื้นที่!"

        เรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ กับกรณีของ “ประเสริฐ ลือชาธนานนท์” ผู้ว่าฯ ยโสธร คนใหม่ ได้มามอบนโยบาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเผยชอบลงพื้นที่ งดต้อนรับพิเศษทุกกรณี ไม่อยากเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่

        ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พบปะพูดคุยมอบนโยบายในการทำงานแก่ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร นายพิบูล ฝายดี นายกเทศบาลเมืองตาดทอง และกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

 

Sponsored Ad

 

        นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจจริงที่จะมาทำงานที่ จ.ยโสธร ถึงแม้มีโอกาสที่จะได้ไปในจังหวัดที่ใหญ่กว่าแต่ก็เลือก จ.ยโสธร เพราะมีความคุ้นเคยและผูกพันกับที่นี่ เพราะพื้นเพเป็นคน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด แต่มีคุณตาเป็นคนยโสธร จึงมาด้วยความตั้งใจที่จะมาร่วมงานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนา จ.ยโสธร

 

Sponsored Ad

 

        สำหรับหลักในการทำงานยึดตามนโยบายรัฐบาล ปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดแนวทางพระปฐมบรมราชโองการในหลวง รัชกาลที่ 10 นำมาใช้ในการทำงาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต ควบคู่กับการนำเอาศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เน้นในเรื่องกิจกรรมจิตอาสาเป็นหน้าที่ของข้าราชการและประชาชนทุกคนที่จะทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอให้ทุกพื้นที่มีการทำกิจกรรมจิตอาสา

        สำหรับเรื่องที่จะต้องช่วยกันในพื้นที่ คือปัญหา ย า เ ส พ ติ ด  ต้องมีการเข้มงวด กวดขัน ช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ไห้ประชาชนเข้าไป มั่ ว สุ ม  เ ส พ หรือ ค้ า ย า เ ส พ ติ ด

 

Sponsored Ad

 

        นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการ ค้ า ม นุ ษ ย์ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ค้ า ป ร ะ เ ว ณี  หรือ ค้ า แ ร ง ง า น ห้ามมีในพื้นที่เด็ดขาด อีกประเด็นที่เป็นปัญหาคือ เรื่องการกำจัดขยะ โดยทุกพื้นที่ต้องมีการบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มต้นจากครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องขยะอินทรีย์ที่สามารถกำจัดเองได้ตั้งแต่ครัวเรือน เพราะว่า จ.ยโสธร เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์สามารถนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยได้

 

Sponsored Ad

 

        ต่อไปคงมีมาตรการให้ส่วนราชการและท้องถิ่นได้ปฏิบัติ ที่สำคัญส่วนราชการทุกแห่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไห้กับประชาชน และอีกอย่างคนเมืองยศต้องมีระเบียบวินัย มีน้ำใจไมตรีต่อแขกที่มาเยือน เพราะจะต้องมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีชุมชน สำหรับข้าราชการต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบ ดูดี เน้นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ไห้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคนที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชน ขอให้ข้าราชการทำงานอย่างมีความสุข อยู่กันแบบพี่น้อง

 

Sponsored Ad

 

        “ผมชอบการลงพื้นที่ทำงานจริง และการเดินทางของผมจะไม่ไห้ไปเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ แต่ไปเพื่อช่วยงานในพื้นที่ งดการต้อนรับแบบพิเศษทุกกรณี ให้เอางบไปทำอย่างอื่น หรือหากมีการต้อนรับก็ขอให้เป็นแบบเรียบง่ายตามสมควร เราทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนมีความสุขนั่นคือกำไร หากมีปัญหาอะไรมีอะไรบอกได้ น้อมรับทุกคำแนะนำ” นายประเสริฐ กล่าว

ข้อมูลและภาพจาก matichon, thairath

บทความที่คุณอาจสนใจ