ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม "บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ-ผู้นำเหล่าทัพ" ถือหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์

LIEKR:

ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม "บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ-ผู้นำเหล่าทัพ" ถือหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์

    เมื่อวันที่ 18 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช. ประกาศกำหนดถือหุ้นได้ตามมาตรา 126(3) พ.ศ.2563

    โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

Sponsored Ad

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 (3) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

    ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช.ประกาศกำหนดถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ.2563"

    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

    ข้อ 3 ให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช.ประกาศกำหนดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 126 (3) ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้น

Sponsored Ad

    ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการป.ป.ช.มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของคณะกรรมการป.ป.ช.ให้เป็นที่สุด

    ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อมูลและภาพจาก khaosod

บทความที่คุณอาจสนใจ