ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าคุณพระสินีนาฏ" เป็นรองประธานที่ปรึกษา ราชทัณฑ์ปันสุข

LIEKR:

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าคุณพระสินีนาฏ" เป็นรองประธานที่ปรึกษา ราชทัณฑ์ปันสุข

     ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

    เนื่องจากมีพระราชดำริว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

 

Sponsored Ad

 

    ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ

 

Sponsored Ad

 

    เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราโชบาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชุดใหม่ ดังนี้

องค์ประธานที่ปรึกษา

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองประธานที่ปรึกษา

 

Sponsored Ad

 

   เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

องค์ประธานกรรมการ

    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

 

Sponsored Ad

 

คณะกรรมการ

    1. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ

    2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ

    3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ

    4. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ

    5. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการ

    6. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการ

    7. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองประธานกรรมการ

    8. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ

    9. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ กรรมการ

    10. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ

    11. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ

 

Sponsored Ad

 

    12. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ

    13. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ

    14. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ

    15. พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ

    16. พลตรี ปริญญ รื่นภาควุฒิ กรรมการ

    17. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

    18. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

   19. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

    20. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

    21. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

    22. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

    23. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ

    24. อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ

 

Sponsored Ad

 

    25. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

    26. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

    27. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

    28. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

    29. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

    30. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

    31. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

    32. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ

    33. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ

    34. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรรมการ

    35. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กรรมการ

    36. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

    37. นายนัทธี จิตสว่าง กรรมการ

    38. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการและเลขานุการ

Sponsored Ad

    39. พลอากาศโท ภักดี แสงชู-โต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    40. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    41. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

.

.

.

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ