"เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" โครงการรับบริจาคขยะ เพื่อเปลี่ยนเป็น "จีวรพระ" และชุดสำหรับแพทย์

LIEKR:

ใครจะรู้ว่า "ขยะพลาสติก" เหล่านี้สามารถรีไซเคิลทำจีวรพระและชุดหมีให้แพทย์ได้

    ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงมีการผลักดันให้นำขยะหลายๆ ชนิดกลับมาผ่านกรรมวิธี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็เป็นหนทางหนึ่ง สำหรับ การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

"ความเชื่อ และความเป็นจริง

 

Sponsored Ad

 

พลาสติก เปลี่ยนเป็นบุญได้"

    โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะลดปริมาณขยะ อย่างได้ผลดีแล้ว ยังเป็นกุศโลบายที่สอดคล้องกับความเชื่อตามแนวทางศาสนาพุทธ ของพุทธศาสนิกชน อีกด้วย

    นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า เวลานี้มีการติดตั้งจุดรับคืนขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ประชาชนนำมาทิ้งกว่า 300 จุดทั่วประเทศ เช่น หน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

 

Sponsored Ad

 

    “พลาสติกที่จะนำมาคืนจะต้องสะอาดและแห้ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พลาสติกยืดและพลาสติกแข็ง พลาสติกยืด เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงช็อปปิ้ง ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ ฟิล์มห่อสินค้า ฟิล์มหุ้มแพ็คกล่องนม ถุงน้ำแข็ง ซองไปรษณีย์พลาสติก พลาสติกกันกระแทก ถุงซิปล็อค/ซองยา ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักผลไม้ สามารถนำไปคืนได้ที่ถังของโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) และ โครงการ “มือวิเศษxวน” 

 

Sponsored Ad

 

ตัวอย่างพลาสติกยืด

    ส่วนพลาสติกแข็ง เช่น กล่องพลาสติกใส่อาหาร แก้วกาแฟ หลอดพลาสติก ชุดช้อมส้อม ขวดพลาสติก สามารถนำไปคืนได้ที่ถังของโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน”อธิบดี สส. กล่าว

ตัวอย่างพลาสติกแข็ง

 

Sponsored Ad

 

    ล่าสุด มีปริมาณพลาสติกที่ได้รับคืน แบ่งเป็นพลาสติกยืด 44.05 กิโลกรัม และพลาสติกแข็ง 86.46 กิโลกรัม หลังจากนี้จะนำขยะทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และอัพไซคลิ่งเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (ถุงหูหิ้ว ไม้เทียม) การอัพไซเคิลเป็น “จีวรรีไซเคิล” ซึ่งบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ร่วมกับวัดจากแดง ริเริ่มขึ้น

 พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ผู้ริเริ่มโครงการขวดพลาสติกนำไปทำจีวรรีไซเคิล ช่วยลดพลาสติก ลดโลกร้อน ลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล

 

Sponsored Ad

 

    นายรัชฎา บอกด้วยว่า นอกจากนี้จะนำไปผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอื่นๆ ซึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล หรือกลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน วัด หรือโรงเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตหรือขาดแคลนทุนทรัพย์

    นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. กล่าวว่า สำหรับโครงการ“เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เป็นการใช้กลไกประชารัฐบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้งภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอีก 19 กระทรวง

 

Sponsored Ad

 

    รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชนหลายองค์กร นำโดยกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือกลุ่ม PPP Plastics และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ซึ่งองค์กรและบริษัทเหล่านี้อยู่ในห่วงโซ่พลาสติกที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยจะนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซคลิ่ง เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคใช้อีกครั้ง

Sponsored Ad

    ขณะเดียวกันยังช่วยลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไม่ให้หลุดลอดสู่สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ การนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างความตระหนักแก่ประชาชน และคืนประโยชน์กลับสู่สังคมไทย

    จะมีการวางแผนขยายเครือข่ายและยกระดับการดำเนินงานจัดการปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่งของประเทศ โครงข่ายอินเตอร์เน็ต และโทรคมนาคมต่างๆ เป็นแผนการลด และกำจัดปริมาณขยะ ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคน ทุกภาคส่วน

    อ่านเพิ่มเติม : จากขวดพลาสติก สู่ "จีวรพระสงค์" เมื่อขยะล้นโลกก็ต้องหาทางออก เนื้อผ้านุ่มเทียบเท่าเกรดพรีเมียม

ที่มา : bigkren

บทความที่คุณอาจสนใจ